Menu

Politechnika Poznańska

Katedra Radiokomunikacji

Działalność

Naukowo-Badawcza

Systemy i układy telekomunikacji bezprzewodowej i przewodowej

Systemy i układy telekomunikacji bezprzewodowej i przewodowej, w tym: odbiorniki adaptacyjne (korektory i detektory łączne, synchronizacja nośnej), techniki transmisji danych w systemach CDMA, OFDM i OFDM/CDMA, modulacje adaptacyjne, adaptacja łącza i rekonfigurowalność nadajników i odbiorników w systemach CDMA i OFDM, minimalizacja zniekształceń nieliniowych i redukcja stosunku mocy szczytowej do średniej sygnałów cyfrowych, zastosowanie teorii informacji i kodowania kanałowego w transmisji bezprzewodowej, realizacja systemów radiokomunikacji ruchomej w technice radia programowalnego.

Sieci bezprzewodowe WLAN

Sieci bezprzewodowe WLAN, modulacje cyfrowe, kodowanie kratowe TCM, sygnały CPM, kody kaskadowe w transmisji bezprzewodowej, optymalne i suboptymalne algorytmy odbioru danych, metody wielodostępu w sieciach bezprzewodowych, technologie www.

Projektowanie i testowanie scalonych układów cyfrowych wielkiej skali integracji

Projektowanie i testowanie scalonych układów cyfrowych wielkiej skali integracji, rozwój narzędzi komputerowo wspomaganego projektowania i ich wpław na postępy w automatycznej syntezie łatwo testowalnych systemów półprzewodnikowych, w tym: automatyczne projektowanie generatorów testów dla układów wykorzystujących technologię samotestowania wewnątrzukładowego, kompresja danych testowych , arytmetyczna generacja testów i kompakcja odpowiedzi testowych, lokalizacja uszkodzeń w układach ze ścieżkami sterująco-obserwacyjnymi.

431
Publikacji
32
Projektów
25
Nagród
21
Pracowników

Czym dysponujemy

Laboratoria i ich wyposażenie

Laboratorium radiokomunikacji ruchomej

Aparatura pomiarowa firmy Rohde & Schwarz, pozwalająca na badania sprzętowo-symulacyjne układów nadawczo-odbiorczych systemów radiokomunikacji ruchomej i ich działania w kanałach z zanikami: generator SMIQ, analizator sygnałów FSIQ ze sprzętowym symulatorem kanału i pomiarem stopy błędów, uniwersalny tester radiokomunikacyjny CMU200, oscyloskopy oraz karty uruchomieniowe z procesorami TMS320C6000 DSP współpracujące z kartami C/A i A/C zawierającymi układy FPGA.

Laboratorium zastosowań układów mikroelektronicznych w radiokomunikacji

Wykorzystywane w realizacji projektu WIND-FLEX Wireless High Bitrate Flexible Modem Architectures (Piąty Program Ramowy UE), a od roku 2004 w projekcie WINNER (6. PR UE), mini-klaster obliczeniowy zbudowany na bazie 5 jednostek z dwurdzeniowymi procesorami AMD Athlon 64 X2 pod kontrolą systemu operacyjnego Gentoo Linux, oraz oprogramowanie symulacyjne na poziomie systemowym i syntezy układów FPGA (Quartus II [ALTERA], Synplify Pro [Synplicity] oraz ModelSim [Mentor Graphics]).

Laboratorium komputerowe

Wyposażone w kilkanaście komputerów PC z układami zewnętrznymi i oprogramowaniem, używane w przedmiotach Laboratorium Podstaw Informatyki (nauka C i C++), Laboratorium Mikroprocesorów oraz Laboratorium Układów Logicznych.

Laboratorium procesów sygnałowych

Sieć komputerów PC wykorzystywana w ramach przedmiotu "Układy mikroprocesorowe" z modułami z procesorem 8051 i assemblerem 80×86, a w ramach przedmmmiotu "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów" – z pakietam MATLAB.

Laboratorium sieci bezprzewodowych WLAN

Wyposażone w komputery PC, urządzenia sieci bezprzewodowej standardu 802.11 a/b/g/n/ac (sterowniki, analizatory, adapterty, punkty dostepu, mosty itp.) wykorzystywane na zajęciach laboratoryjnych z sieci bezprzewodowych WLAN.

Nasze

Osiągnięcia

Projekty i współpraca międzynarodowa

 • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej, WIND-FLEX - Wireless Indoor Flexible High Bitrate Modem
 • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym WINNER (6. PR UE) - World Wireless Innitiative New Radio, projekt zintegrowany (styczeń 2004 - grudzień 2007).
 • Udział w sieci doskonałości NEWCOM (6. PR UE) - Network of Excellence on Wireless Communications (styczeń 2004 - luty 2007)
 • Międzynarodowy projekt INVOCOM - Internet-based vocational training of communication students, engineers, and technicians (program Leonardo da Vinci UE); przygotowanie interaktywnych materiałów edukacyjnych z telekomunikacji i elektroniki dostępnych w Internecie (http://www.invocom.et.put.poznan.pl).
 • Udział w opracowaniu i wdrożeniu technologii TestKompress (kompresja danych testowych dla układów cyfrowych wielkiej skali integracji); trzy prestiżowe nagrody jako najlepszy produkt roku 2001 na rynku narzędzi do automatycznego projektowania układów łatwo testowalnych “Best in Test” czasopisma Test and Measurement world, “Product of the Year” czasopisma Electronic Products, “Hot 100 Products 2001” czasopisma EDN Access. Partnerzy: Mentor Graphics Corporation (USA), Infineon Technologies (Niemcy).

Monografie i podręczniki

 • J Rajski, J. Tyszer, Arithmetic built-in self-test for embedded systems, New York, Prentice Hall, 1998
 • K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, Warszawa, WKiŁ, 1998, 1999, 2003
 • J. Tyszer, Object-oriented computer simulation of discrete-event systems, New York, Kluwe Academic Publishers, 1999
 • K. Wesołowski, Mobile Communication Systems, Chichester, John Wiley & Sons, 2002
 • K. Wesołowski, Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, Warszawa, WKiŁ, 2003
 • K. Wesołowski, Sistiemy podwiżnoj radiosvjazi, Gorjaczaja Linija Telekom, Moskwa, 2006
 • podręczniki dydaktyczne wydane przez Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Nasz zespół

Kadra naukowo-dydaktyczna
Katedry Radiokomunikacji

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka

Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Radiokomunikacji

Hanna Bogucka uzyskała stopień magistra inżyniera w 1988 roku, doktora nauk technicznych w 1995 roku i doktora habilitowanego w 2006 roku na Politechnice Poznańskiej (PP) oraz tytuł profesora nauk technicznych w 2014 roku. Od 1988 r. pracuje na PP, obecnie w Katedrze Radiokomunikacji na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki na tym wydziale. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Radiokomunikacji.

Obszar naukowych zainteresowań prof. dr hab. inż. Hanny Boguckiej obejmuje zagadnienia radiokomunikacji ruchomej, sieci komórkowych i bezprzewodowych, w tym nowych technik transmisji i odbioru, systemów z rozproszonym widmem, modulacji wielotonowej, optymalizacji transmisji, radia programowalnego i kognitywnego. Prof. Bogucka jest autorką ponad 160 publikacji krajowych i zagranicznych w tym dwóch monografii i trzech skryptów akademickich.

Od roku 1991 dr Hanna Bogucka bierze udział w projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki, a od 1999 w projektach międzynarodowych Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych projektach międzynarodowych.

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka jest jednym z redaktorów (Excecutive Editor) czasopisma „Transactions on Emerging Telecommunications Technologies” (wydawnictwo Wiley), członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Recent Patents on Telecommunications”, Bentham Science Publishers oraz "Advances in Electronics and Telecommunications", Wydanictwo Politchniki Poznańskiej. Jest też członkiem komitetów programowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych, a także wielokrotnym recenzentem czasopism o zasięgu światowym (z listy filadelfijskiej) i wiodących konferencji międzynarodowych z dziedziny telekomunikacji odbywających się pod patronatem IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers). Od 1991 r. należy do organizacji The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Communications Society oraz IEEE Polish Chapter, IEEE ComSoc Radio Communications Committee, IEEE Technical Committee of Green Communications and Computing i IEEE ComSoc Networking Networking Women. W latach 2003-2006 była członkiem Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI), w latach 2012-14 członkiem IEEE Kiyo Tomiyasu Award Committee, a obecnie jest członkiem członkiem Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz członkiem IEEE Awards Board. Prof. Hanna Bogucka objęła stanowisko Dyrektora IEEE Communications Society w regionie EAME (Europa, Afryka, Bliski Wschód) w kadencji 2014-2015 oraz Przewodniczącej IEEE Radio Communications Committee w kadencji 2015-2016.

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk od 1 grudnia 2016 r.

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka prowadzi też działalność dydaktyczną na Politechnice Poznańskiej zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. Aktualnie prowadzi wykłady z Systemów Telekomunikacyjnych, Podstaw Radiokomunikacji, Radiokomunikacji oraz Systemów Radia Programowalnego i Kognitywnego.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski

Profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

Krzysztof Wesołowski pracuje w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji a obecnie w Katedrze Radiokomunikacji od 1976 roku. W roku 1999 uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, w szczególności systemów bezprzewodowych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym książek: "Systemy radiokomunikacji ruchomej" (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998, 1999, 2003), "Mobile Communication Systems" John Wiley & Sons, Chichester 2003, "Sistiemy podwiżnoj radioswiazi", Gorjaczaja Linija Telekom, Moskwa 2006, "Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych" (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003) oraz "Introduction to Digital COmmunication Systems" John Wiley & Sons, 2009. Swoje prace naukowe publikował w czasopismach takich jak: IEEE Transactions on Communications, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Transactions on Vehicular Technologies, IEE Proceedings, European Transactions on Telecommunications, EURASIP Journal of Wireless Communications and Networking i w innych. Prof. Krzysztof Wesołowski kieruje zespołem naukowym uczestniczącym w projektach ramowych Unii Europejskiej: WIND-FLEX (w latach 2000-2003), WINNER I (Projekt Zintegrowany, 2004-2005), WINNER II (2006-2007), WINNER+ (2008-2010), GALAPAGOS (2009-2010). Dotyczą one rozwoju przyszłych systemów radiokomunikacyjnych i sieci bezprzewodowych. Zespół prof. Wesołowskiego uczestniczył również w sieci doskonałości NEWCOM (Network of Excellence in Wireless Communications), w której był jednym z ponad pięćdziesięciu partnerów z czołowych akademickich i przemysłowych ośrodków europejskich. Zespół kierowany przez prof. Hannę Bogucką uczestniczył również w kolejnej sieci doskonałości NEWCOM++. Prof. Wesołowski kierował zespołem badawczym uczestniczącym, obok dwóch innych zespołów z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PP w projekcie Inżynieria Internetu Przyszłości realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie zespół prof. Wesołowskiego uczestniczy w pracach projektu UE METIS poświęconego koncepcji przyszłych systemów bezprzewodowych piątej generacji (5G)

W latach 1982/83 prof. Krzysztof Wesołowski był podoktorskim stypendystą Fundacji Fulbrighta w Northeastern University w Bostonie (USA), gdzie współpracował z prof. Johnem G. Proakisem oraz Dr. Fuyun Lingiem (do niedawna wiceprezydentem Qualcomm Corporation). W latach 1989/90 był z kolei stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie Kaiserslautern (RFN) a w semestrze zimowym 1990/91 był tam profesorem wizytującym prowadząc wykłady w języku niemieckim z Teorii informacji i kodowania oraz Adaptacyjnej korekcji kanałów telekomunikacyjnych. Prof. Wesołowski wypromował dziesięciu doktorów.

Profesor Krzysztof Wesołowski pełnił w latach 2007-2010 funkcję członka Sekcji Nauk Technicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer

Profesor zwyczajny

Jerzy Tyszer jest pracownikiem Politechniki Poznańskiej od 1982 roku. W latach 1990 – 1996 był zatrudniony w Microelectronics and Computer Systems Laboratory uniwersytetu McGill w Montrealu, Kanada. W roku 1998 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Zainteresowania naukowe prof. Tyszera obejmują szeroko rozumianą problematykę testowania scalonych układów cyfrowych wielkiej skali integracji oraz komputerowo wspomaganego projektowania testowalnych układów i systemów cyfrowych. Jest autorem lub współautorem ponad 140 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w następujących czasopismach: IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Computer Aided-Design of Integrated Circuits and Systems, IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Circuits and Systems, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Design and Test of Computers, Electronics Letters, Journal of Electronic Testing, a także w materiałach takich konferencji jak IEEE International Test Conference, IEEE VLSI Test Symposium, IEEE International Conference on Computer-Aided Design, IEEE Design Automation Conference, IEEE Custom Integrated Circuits Conference, IEEE International Conference on Circuits and Systems, IEEE International Conference on Computer Design. Prof. Tyszer jest autorem lub współautorem 93 patentów przyznanych w USA i krajach Unii Europejskiej. Opublikował także książki: „Symulacja cyfrowa” (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991), „Object-oriented computer simulation of discrete-event systems” (Kluwer Academic Publishers, 1999), “Arithmetic built-in self-test for embedded systems” (Prentice Hall, 1998, wraz z Januszem Rajskim), „Technika cyfrowa - zbiór zadań z rozwiązaniami” (2 wydania, Wydawnictwo BTC, 2016, wraz z G. Mrugalskim, A. Pogielem i D. Czyszem) oraz kilka skryptów uczelnianych Politechniki Poznańskiej. Sześciokrotnie był współlaureatem nagrody za najlepszą pracę w dziedzinie testowania układów cyfrowych przyznawanych przez komitety programowe i uczestników IEEE VLSI Test Symposium, IEEE International Test Conference oraz IEEE VLSI Design Conference. W 2006 roku prof. Tyszer został laureatem nagrody im. Donalda O. Pedersona przyznanej przez IEEE Circuits and Systems Society za najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems w latach 2004 - 2005. W 2010 roku otrzymał indywidualną nagrodę specjalną I stopnia Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze. Jest członkiem IEEE w randze IEEE Fellow.

Prof. Jerzy Tyszer koordynuje współpracę Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej z firmą Mentor Graphics Corporation, Wilsonville, OR, USA. W ramach wspólnych prac badawczo-wdrożeniowych opracowano między innymi nowoczesne technologie testowania układów cyfrowych TestKompres oraz Xpress. Technologie te zdobyły szereg prestiżowych nagród jako najlepszy produkt roku na rynku narzędzi do automatycznego projektowania testowalnych układów cyfrowych. Artykuł prezentujący podstawowe elementy technologii TestKompress został także uznany za najbardziej wpływową pracę roku 2002 w dziedzinie testowania układów cyfrowych.

dr hab. inż. Paweł Szulakiewicz

prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej (od r. ak. 2017/18 na emeryturze)

Paweł Szulakiewicz rozpoczął pracę w Politechnice Poznańskiej w 1970r. Początkowo pracował na Wydziale Elektrycznym, gdzie m. in. pełnił funkcję prodziekana i zast. dyrektora Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji. Po utworzeniu Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji został zatrudniony w Katedrze Radiokomunikacji WEiT. Na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji pełnił m.in. funkcję dziekana i kierownika Katedry Radiokomunikacji. Stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyskał odpowiednio w latach 1979 i 1991. Od września 1989, przez dwa lata pracował na jako Visiting Associate Professor w Polytechnic University w Nowym Jorku. Profesorem nadzwyczajnym Politechniki Poznańskiej został w roku 1995.

Zainteresowania naukowe Pawła Szulakiewicza dotyczą teorii telekomunikacji, teorii sygnałów, modulacji cyfrowych, kodów kratowych, sygnałów CPM, turbokodów, dekodowania iteracyjnego, sieci WLAN i innych systemów i sieci bezprzewodowych. Paweł Szulakiewicz w latach 90. kierował czterema projektami w ramach programu TEMPUS i dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez KBN. Od listopada 2002 do października 2005 koordynował projekt „Internet-based vocational training of telecommunication students, engineers and technicians" (INVOCOM) (www.invocom.et.put.poznan.pl) w programie Leonardo da Vinci UE. W następnych latach kierował dwoma innymi projektami w programie LdV dotyczącymi uzyskiwania certyfikatów i opracowania kursów przygotowujących do egzaminu certyfikującego. Tytuły projektów to: „Vocational training for certification in ICT" (TrainTo Cert) oraz „International certificates of excellence in selected areas of ICT" (InCert). Partnerami w obu projektach były znane uniwersytety techniczne UE oraz znaczące firmy z branży ICT. Po roku 2000 Paweł Szulakiewicz kierował m. in. dwoma projektami badawczymi z serii Opus finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Projekty dotyczyły rozwoju sieci WLAN o dużej szybkości transmisji.

Dr Paweł Szulakiewicz jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym w IEEE Transactions on Communications, Transactions on Information Theory, IEE Electronics Letters oraz na światowych konferencjach telekomunikacyjnych.

dr hab. inż. Maciej Krasicki

Adiunkt

Maciej Krasicki w 2006 roku ukończył na Politechnice Poznańskiej studia magisterskie w dziedzinie telekomunikacji. W październiku 2010 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Iteracyjny odbiornik dla bezprzewodowych sieci komputerowych". Od października 2011 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Swoją działalność naukową prowadzi w Katedrze Radiokomunikacji Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji. Obecnie obszarem zainteresowania jest warstwa fizyczna bezprzewodowych sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki wieloantenowej, turbokodowania i kodów przestrzenno-czasowych. Maciej Krasicki prowadzi zajęcia laboratoryjne z techniki cyfrowej, zaawansowanych technik transmisyjnych oraz ćwiczenia w zakresie systemów transmisji cyfrowej.

Dydaktyka

Dla studentów

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski

Konsultacje
Wtorek: 11:45-13:15
E-mail
Krzysztof.Wesolowski@put.poznan.pl
telefon
+ 48 61 6653812
Więcej informacji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer

Konsultacje
Wtorek: 11:45-13:15
E-mail
Jerzy.Tyszer@put.poznan.pl
telefon
+ 48 61 6653813
Więcej informacji

dr hab. inż. Paweł Szulakiewicz

Konsultacje
Wtorek: 11:45-13:15
E-mail
Pawel.Szulakiewicz@put.poznan.pl
telefon
+ 48 61 6653812
Więcej informacji

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Wyślij nam wiadomość

Wysyłam...
Something went wrong. Please try again.
Wiadomośc została wysłana, dziekujemy!

Informacje teleadresowe

Gdzie nas znaleźć

ul. Polanka 3
60-965 Poznań, Polska

Adres Email

office_ctcn@put.poznan.pl

Telefon

Tel.: +48 61 665 39 11
Fax: +48 61 665 38 23